Монгол Бодлогын Сан

Эх хэлээрээ суралцаж, эх хэлээрээ мэдлэгээ түгээе.

Олонлог, логик

Олонлогийн үйлдлүүд
Олонлогийн чадал
Нэгтгэн зайлуулах зарчим
Тоон олонлог өгөх аргууд
Эрэмбэлэгдсэн олонлог
Интервал дүрслэх
Олонлог өгөх, дүрслэх аргууд

Олонлогийн үйлдлүүд

$U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$-ийн $A=\{1,2,4,6,8\}$, $B=\{1,3,6,9\}$ дэд олонлогийн хувьд дараах олонлогуудийг ол.
 1. $\overline{A}$
 2. $\overline{A}\cap B$
 3. $\overline{A}\cap\overline{B}$
 4. $\overline{A}\cup\overline{B}$
 5. $\overline{A\cap B}$
 6. $\overline{A\cup B}$
$U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$-ийн $A$, $B$ дэд олонлогуудын хувьд $\overline{A}\cap\overline{B}=\{1,2,5,8\}$, $A\cap B=\{3\}$ , $\overline{A}\cap B=\{4,7,10\}$ бол $A$, $B$, $A\cap\overline{B}$ олонлогуудыг ол.
$A=\{x\mid -3\le x\le 5$, $B=\{x\mid|x|< 4\}$, $C=\{x\mid k-7\le x< k+3\}$ бол
 1. Дараах олонлогуудыг ол.
  1. $\overline{B}$
  2. $A\cup\overline{B}$
  3. $A\cap\overline{B}$
 2. $A\subseteq C$ байх $k$ параметрийн утгуудыг ол.
 1. $A=\{x\mid -3\le x\le 2$, $B=\{x\mid 2x-8>0\}$, $C=\{x\mid -2< x< 5\}$ бол дараах олонлогуудыг ол.
  1. $\overline{B}$
  2. $A\cap\overline{B}$
  3. $\overline{B}\cup C$
 2. $A=\{x\mid -2\le x\le 3\}$, $B=\{x\mid k-6\le x\le k\}$ $(k\in\mathbb R)$ бол $A\subseteq B$ байх $k$ параметрийн утгуудыг ол.
Хэрэв $A$ нь сондгой бүхэл тоонуудын, $B$ нь 5-д хуваагдах бүхэл тоонуудын, $C$ нь натурал тоон олонлог бол дараах олонлогуудын аль нь $-7$-г агуулах вэ?

A. $A\cap B$     B. $A\cup B$     C. $B\cup C$     D. $B\cap C$     E. $A\cap C$    
Хэрэв $A$ нь сондгой бүхэл тоонуудын, $B$ нь 5-д хуваагдах бүхэл тоонуудын, $C$ нь натурал тоон олонлог бол дараах олонлогуудын аль нь $-7$-г агуулах вэ?

A. $A\cap B$     B. $A\cup B$     C. $B\cup C$     D. $B\cap C$     E. $A\cap C$    
$A$ жижиг дугуй, $B$ том дугуй, $C$ тэгш өнцөгт дотор орших цэгүүдийн олонлог. Будагдсан хэсэг нь олонлогууд дээрх ямар үйлдлийн үр дүнд үүссэн бэ?

A. $(A\cap B)\cap C$     B. $(A\cup B)\cap C$     C. $(A\cup C)\cap B$     D. $(A\cap B)\cup C$     E. $(B\cap C)\cup A$    

Олонлогийн чадал


Нэгтгэн зайлуулах зарчим


Тоон олонлог өгөх аргууд


Эрэмбэлэгдсэн олонлог


Интервал дүрслэх


Олонлог өгөх, дүрслэх аргууд